Zamknij
REKLAMA

Jak prawidłowo rozliczyć VAT przy eksporcie towarów poza Unię Europejską

08:00, 21.08.2019 | Materiały partnera
Skomentuj

Eksport towarów poza Unię Europejską podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak przy zachowaniu określonych warunków, przedsiębiorca ma prawo do zastosowania stawki 0%.

Kiedy możemy mówić o eksporcie towarów?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT za eksport możemy uznać dostawę towarów wysyłanych z Polski do kraju znajdującego się poza Unią Europejską, dokonaną przez dostawcę lub na jego rzecz albo przez nabywcę, którego siedziba mieści się poza Polską. Wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej musi przy tym zostać potwierdzony przez właściwy organ celny. Eksport towarów możemy jednak uznać za sprzedaż, dopiero kiedy spełnione zostaną następujące warunki:

- nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel z dostawcy na nabywcę,

- towar będący przedmiotem transakcji zostanie przetransportowany z terytorium Polski poza obszar należący do Unii Europejskiej,

- wywóz towaru poza Unię zostanie potwierdzony przez odpowiedni organ celny.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, w świetle przepisów ustawy o VAT, nie możemy mówić o eksporcie towarów.

Moment powstania obowiązku podatkowego i stawka VAT

Przepisy ustawy o VAT nie określają szczegółowo momentu powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów, dlatego w takiej sytuacji zastosowanie mają zasady ogólne. Oznacza to, że obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów powstaje w momencie dokonania dostawy lub otrzymania całości, lub części zapłaty za nią, przed jej dokonaniem.

Eksport towarów pozwala na zastosowanie stawki VAT 0%, jeżeli dostawca otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE, zanim upłynie termin do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Dokumentem tym może być potwierdzenie w formie elektronicznej otrzymane z systemu teleinformatycznego, który służy do obsługi zgłoszeń wywozowych lub wydruk tego dokumentu, którego autentyczność potwierdzona została przez odpowiedni urząd celny. Możliwe jest także potwierdzenie dokonania eksportu towarów dokumentem w formie elektronicznej pochodzącym ze wspomnianego wyżej systemu, otrzymanego poza nim, którego autentyczność jest pewna. Ostatnią dopuszczalną formą potwierdzenia eksportu towarów jest zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym lub jego kopia poświadczona przez odpowiedni urząd celny.

Możliwość zastosowania stawki 0% uzależniona jest od terminu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie eksportu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki VAT, jeśli otrzyma go przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy. W sytuacji, kiedy podatnik nie dysponuje dokumentem poświadczającym eksport towarów, ale posiada dokument celny potwierdzający wywóz towarów, nie powinien wykazywać takiej dostawy w danym okresie rozliczeniowym tylko w następnym. Będzie mógł wówczas zastosować stawkę 0%, jeżeli otrzyma dokument potwierdzający eksport towarów przed upływem terminu do złożenia dekadencji za okres następny. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas należy zastosować stawki podatku, obowiązujące na terytorium danego kraju. Kiedy jednak później podatnik otrzyma stosowne dokumenty, może dokonać korekty VAT w rozliczeniu za okres, w którym je dostał.

Jak prawidłowo udokumentować eksport towarów?

Ogólna zasada, która ma zastosowanie również w przypadku eksportu towarów, mówi, że faktura za dokonaną dostawę towarów powinna zostać wystawiona nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca po tym, w którym dokonano dostawy. Jeżeli dostawa towarów została poprzedzona zaliczką, wówczas podatnik ma obowiązek wystawienia faktury na zaliczkę do 15. dnia miesiąca następnego po otrzymaniu zaliczki. Podatnik zobowiązany jest do udokumentowania zarówno dostawy towarów, jak i otrzymanej zaliczki fakturą. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dostawa towarów nastąpi w tym samym miesiącu co otrzymanie zaliczki, wówczas wystawienie faktury na zaliczkę nie jest konieczne.

Zasady prawidłowego przeliczania walut do celów VAT

Kwoty na fakturze ujęte w walucie obcej wymagają przeliczenia na złotówki po właściwym kursie. Zgodnie z art. 31 a ustawy o VAT, kwoty w walucie obcej powinny być przeliczane na złotówki według kursu średniego dla danej waluty, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Aby przeliczyć kwotę faktury wyrażoną w walucie obcej na złotówki, można zastosować także ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W sytuacji, kiedy dostawa została poprzedzona zaliczką, do przeliczenia kwoty całej transakcji, należy zastosować dwa kursy. Zaliczkę należy przeliczyć według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym jej otrzymanie, a pozostałą kwotę według kursu na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy.

Podsumowując, jeśli podatnik stosuje kursy NBP, faktura za eksport towarów wystawiona w walucie obcej powinna być przeliczona na złotówki według kursu z dnia poprzedzającego dzień dokonania dostawy, wystawienia faktury lub otrzymania całości, lub części zapłaty, jeśli nastąpiło to przed dokonaniem dostawy i wystawieniem faktury.

Efekta to biuro rachunkowe, które działa już od ponad 10 lat. Naszym klientom oferujemy bogate doświadczenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia ksiąg zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Dzięki temu, że nieustannie śledzimy zmieniające się przepisy prawa podatkowego, możemy zmierzyć się z każdą sprawą.

 

(Materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%