Zamknij
REKLAMA

Zostań Rodziną Zastępczą

15:30, 26.09.2017 | Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku
REKLAMA
Skomentuj

Rodziny i osoby, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

- Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
- Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
- Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
- Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
- Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
- Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
- Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 5     tel. 15 841 63 68.

(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone | 2018