REGULAMIN KONKURSU Z „ROWEROWO”
                                                                                          § 1
                                                                       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą „NOWY ROK - NOWE WYGRANE” dalej zwany jest „Konkursem”.
2.  Organizatorem Konkursu jest sklep – serwis ROWEROWO w Nisku ul. Sandomierska 33C.
3.  Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie na stronie nizanskie.info.
4.  Konkurs trwa do 9 stycznia godz. 00:00, a jego rozstrzygnięcie nastąpi dnia 9 stycznia 2018r w siedzibie firmy ROWEROWO o godz. 12:00
5.  Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6.  Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości  Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
7.  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
                                                                                              § 2
                                                    WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
      a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu www.nizanskie.info
      b)  jest Fanem oficjalnego profilu Organizatora na portalu Facebook. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na oficjalnej stronie Organizatora [ https://www.facebook.com/RoweryJezowe  ] na portalu Facebook.
      c)  na portalu Facebook udostępniła publicznie post dotyczący Konkursu poprzez kliknięcie pod postem przycisku „UDOSTĘPNIJ” – na swojej osi czasu (należy pamiętać aby zmienić swoje ustawienia prywatności na publiczne).
      d)  nie jest członkiem najbliższej rodziny/pracownikiem Organizatora lub portalu nizanskie.info , który przeprowadza konkurs.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następującego warunku:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

                                                                                      § 3
                                                                               NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
   
    a) jedna nagroda I stopnia: dwa vouchery o łącznej wartości 300zł na zakupy w sklepie GROSZEK (200zł)  mieszczącego się nad sklepem ROWEROWO oraz ROWEROWO (100zł  rabatu na zakup roweru z kolekcji Romet)
    b) dwie nagrody II stopnia: voucher o wartości 100zl  do wykorzystania na zakupy lub usługę w sklepie ROWEROWO

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która będzie czuwać na prawidłowym przeprowadzeniem  losowania nagród.

3.Losowanie nagród zostanie przeprowadzone 9 stycznia 2018r o godz. 12:00 w siedzibie organizatora (sklep/serwis ROWEROWO, Nisko ul. Sandomierska 33C) i będzie miało charakter publiczny. Całość będzie rejestrowana przy pomocy kamery i upubliczniona na stronie organizatora oraz portalu nizanskie.info.
4.Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komentarz pod postem oraz w dziale z wynikami pod konkursem na stronie nizanskie.info w ciągu 12h.
5.Zdobywca nagrody zobowiązany jest odebrać ją do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
6.Nagrody nie mogą zostać wymienione na ich równowartość pieniężną.
7.Nagrodę można przekazać osobie trzeciej jako prezent.
8.Ważność voucherów upływa 9 lipca 2018r.
                                                                                              § 4
                                                          DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody.
  
                                                                                        § 5

                                                                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów czynności konkursowych.